Pakalpojuma izmantošanas noteikumi

Pakalpojuma izmantošanas noteikumu iepriekšējā versija ir šeit

Pakalpojuma izmantošanas noteikumi PDF formātā

Spēkā no 2021.gada 20.novembra

  1. Lietotie termini

1.1.      EMSP – Electro Mobility Service Provider (ang.) – elektromobilitātes pakalpojumu sniedzējs – uzņēmums Latvijā vai ārpus tās, kuram ir līgums ar Klientiem par Pakalpojuma sniegšanu.

1.2.      ETL – elektrotransportlīdzeklis.

1.3.      Karte – plastikāta RFID karte, autentifikācijas līdzeklis, ko Klients saņem noslēdzot līgumu un, kas paredzēta Pakalpojuma saņemšanai ar pēcapmaksu.

1.4.      Klients – fiziska vai juridiska persona, kas saņem Pakalpojumu.

1.5.      Pakalpojums – uzlādes procesa un ar to saistīto funkciju nodrošināšana, kas ietver uzlādes iekārtu uzturēšanu, datu apmaiņas, uzskaites un apstrādes procesus, norēķinus un klientu atbalstu. Pakalpojumu saskaņā ar šiem Izmantošanas noteikumiem par samaksu sniedz CSDD. Informācija par Pakalpojuma cenu konkrētā Uzlādes stacijā norādīta Portālā.

1.6.      Portāls – interneta vietne portal.e-mobi.lv, kurā ir pieejama Uzlādes staciju karte un tiek uzturēta informācija par Pakalpojumu, Uzlādes stacijām, Pakalpojuma izmantošanas noteikumiem un Privātuma politika. Katram reģistrētam Klientam Portālā ir personīgais konts ar Pakalpojuma saņemšanas informāciju.

1.7.      Uzlādes process – strāvas pārvade starp Uzlādes staciju un ETL, lai uzlādētu tā gaitas akumulatoru Pakalpojuma saņemšanas laikā.

1.8.      Uzlādes stacija – stacionāra uzlādes iekārta, ar kuras palīdzību iespējams uzlādēt ETL. Uzlādes stacijas aprīkotas ar kabeļiem vai kontaktligzdām. Tajās iespējams veikt līdzstrāvas uzlādi ar CCS (Combo 2) vai CHAdeMO konektoriem vai maiņstrāvas uzlādi ar Type2 konektoru. Informācija par konkrētā Uzlādes stacijā pieejamiem uzlādes konektoriem norādīta Portālā un mobilajā aplikācijā. Uzlādes stacijas drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem – ETL uzlādei, kas atbalsta attiecīgā standarta uzlādi.

  1. Vispārīgi

2.1.      E-mobi uzlādes staciju tīklu uztur un administrē VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga LV-1079, eģ. Nr. 40003345734 (turpmāk – CSDD). Informācija par Uzlādes staciju atrašanās vietām pieejama interneta Portālā un mobilajās aplikācijās.

2.2.      Portālu CSDD uzdevumā uztur un administrē AS “UNIFIEDPOST”, reģ. Nr. 40003380477. CSDD uzdevumā AS “UNIFIEDPOST” slēdz darījumus ar Klientiem, kas saņem Pakalpojumu Uzlādes stacijās un nodrošina maksas pieņemšanu par to.

2.3.      Norēķini par Pakalpojumu iespējami ar (turpmāk – Maksājuma metode):

2.3.1.   Pēcapmaksu;

2.3.2.   Mobilly mobilo aplikāciju;

2.3.3.   SMS;

2.3.4.   Citu EMSP mobilajām aplikācijām vai autentifikācijas kartēm.

  1. Uzlādes stacijas izmantošana

3.1.      Klientiem, uzsākot Pakalpojuma izmantošanu, ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem un ievērot tos. Piekrītot šiem noteikumiem Klients ir atbildīgs par visām darbībām, maksājumu darījumiem un citām saistībām, kas veiktas izmantojot izvēlēto Maksājuma metodi.

3.2.      Klienta autentifikācija Uzlādes stacijā notiek atbilstoši izvēlētajai Maksājumu metodei. Veicot autentifikāciju Klientam ir jāseko norādēm Uzlādes stacijas displejā un/vai mobilajā aplikācijā.

3.3.      Klients ir atbildīgs par savu, apkārtējo cilvēku, sava ETL un tā aprīkojuma drošību uzlādes laikā.

3.4.      Klients ir atbildīgs par drošības prasību ievērošanu un šiem noteikumiem atbilstošu Uzlādes stacijas lietošanu. Uzsākot izmantot Uzlādes staciju, Klients apliecina to, ka apzinās un uzņemas riskus, kas saistīti ar tās neatbilstošu lietošanu. Klients apņemas ievērot un veikt visus drošības pasākumus, lai, piemēram, bet ne tikai, kabeļa savienojums neradītu draudus trešajām personām. Par jebkādu pamanītu vai radušos Uzlādes stacijas bojājumu, neatkarīgi no bojājumu rašanās iemesliem, Klientam nekavējoties jāziņo klientu servisam pa tālruni 22001859 vai 1859 vai e-pastu info@e-mobi.lv. Klients ir materiāli atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies neatbilstošas Uzlādes stacijas lietošanas rezultātā.

3.5.      Teritorija, kas atrodas Uzlādes stacijas priekšā un tieši pie tās, izmantojama tikai tai paredzētajam mērķim un ir izmantojama tikai ETL uzlādes laikā. Uz to izmantošanu un lietošanu attiecināmi spēkā esošie normatīvie akti, tai skaitā Ceļu satiksmes noteikumi.

3.6.      Uzlādes stacijas vai autostāvvietas bloķēšana, kā arī elektroenerģijas lietošana citiem mērķiem, kas nav ETL uzlāde, ir aizliegta.

  1. Darba laiks

4.1.      CSDD pārvaldītās Uzlādes stacijas ir pieejamas visu diennakti, izņemot laiku, kad tiek veikti apkopes, remonta vai citi ar Uzlādes stacijas uzturēšanas vai darbības nodrošināšanu saistīti darbi. Citu pārvaldītāju Uzlādes stacijas izmantojamas to darba laikā. Informācija par konkrētās Uzlādes stacijas darba laikiem norādīta Portālā vai uz stacijas.

  1. Apmaksas noteikumi

5.1.      Maksa par Pakalpojumu tiek iekasēta atbilstoši Uzlādes stacijai norādītajam tarifam. Izmantojot citu EMSP nodrošinātas maksājumu metodes, tarifs var atšķirties.

5.2.      Ja Uzlādes stacijā noteikts laika tarifs, tad Klientam jāņem vērā, ka Portālā un mobilajā aplikācijā uzlādes sākuma un beigu laiks tiek rādīts ar precizitāti līdz 1 minūtei, taču apmaksājamais uzlādes laiks tiek aprēķināts arī par nepilnu minūti. Piemēram – ja uzlāde sākas 17:00:10 un beidzas 17:20:30, tad uzlādes sākuma un beigu laiki Portālā un mobilajā aplikācijā atspoguļosies kā 17:00 un 17:20. Taču tā kā uzlādes faktiskais ilgums ir 20 min un 20 sek, tad samaksa tiks aprēķināta par 21 minūti.

5.3.      Uzlādes stacijas displejā attēlotais uzlādes laiks ir indikatīvs rādītājs par uzlādes laiku no autentifikācijas uzsākšanas līdz brīdim, kad Uzlādes process ir pilnībā pabeigts un Uzlādes stacija beidz komunikāciju ar ETL un konektoru var atvienot.

5.4.      Starp Uzlādes stacijas displejā attēloto indikatīvo rādītāju par uzlādes laiku un uzskaites sistēmā fiksēto faktisko Pakalpojuma laiku iespējama nobīde.

5.5.      Uzsākot pakalpojumu Klients piekrīt noteiktajai Pakalpojuma maksai.

  1. Maksājumu metodes

6.1.      Pēcapmaksas Pakalpojums – pieejams Portālā reģistrētiem Klientiem, kas autentifikācijai izmanto Karti. Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta saskaņā ar rēķinu. Rēķins tiek sagatavots mēneša sākumā par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu un tiek nosūtīts uz Klienta e-pastu. Ja konkrētajā mēnesī Pakalpojums nav saņemts, rēķins netiek sūtīts.

Ja Klientam Kartes nav līdzi vai tā ir bojāta – uzlādi iespējams veikt no mobilās aplikācijas, izvēloties tajā Uzlādes staciju un konektoru. Uzsākot uzlādi jāseko norādēm mobilajā aplikācijā un uz Uzlādes stacijas displeja.

6.2.      Uzlāde ar Mobilly mobilo aplikāciju – pieejama reģistrētiem Mobilly klientiem. Instrukcijas skatīt Mobilly mobilajā aplikācijā.

6.3.      Uzlāde ar SMS – Uzlādi iespējams uzsākt un apturēt nosūtot SMS. SMS kodi ir norādīti uz Uzlādes stacijām, mobilajā aplikācijā un Portālā. Uzlādes maksa tiks pievienota Klienta tālruņa rēķinam. Uzlāde ar SMS pieejama Latvijā reģistrētiem pēcapmaksas LMT un Bite klientiem. Par šo pakalpojumu var tikt piemērota operatora komisija.

6.4.      Uzlāde bez e-mobi līguma, skenējot QR kodu – viesabonēšanas pakalpojums izmantojot has.to.be GmbH mobilo web lapu:

6.4.1.   Klientam ar viedtālruni jānoskenē QR kods pie konektora, kuru paredzēts izmantot uzlādei. Tiks veikta Klienta pāradresācija uz uzņēmuma has.to.be GmbH (Austrija) mobilo web lapu, kurā tam jāseko norādēm VISA vai MASTERCARD maksājumu kartes vai PayPal konta pievienošanai un uzlādes procesa uzsākšanai;

6.4.2.   pirms uzlādes tiek rezervēta has.to.be GmbH noteikta summa, kas sedz iespējamās maksimālās uzlādes izmaksas e-mobi vai citās stacijās Latvijā un ārpus tās. Kad uzlāde ir pabeigta, tiek ieturēta maksa par Pakalpojumu, savukārt starpība starp rezervēto summu un Pakalpojuma maksu tiek atgriezta;

6.4.3.   uzsākot uzlādi tiek noteikta minimālā uzlādes maksa.

6.4.4.   Pakalpojuma tarifs atšķiras no Uzlādes stacijai norādītā e-mobi tarifa. Pirms uzlādes uzsākšanas Klients redz uzlādes tarifu un apmaksas nosacījumus;

6.4.5.   has.to.be GmbH noteiktā summa tiek rezervēta katrā uzlādes uzsākšanas mēģinājuma reizē;

6.4.6.   Klientam pirms uzlādes veikšanas jāiepazīstas ar has.to.be GmbH pakalpojuma sniegšanas noteikumiem un jāpiekrīt tiem.

6.4.7.   gadījumos, ja radušās datu pārraides vai Klienta maksājumu kartes datu apstrādes problēmas, rezervētā summa var tikt aizturēta līdz situācijas noskaidrošanai vai atbilstoši maksājumu kartes izsniedzēja noteikumiem.

6.5.      Uzlādes stacijas ir pieslēgtas starptautiskam viesabonēšanas (Roaming (ang.)) tīklam, tāpēc tajās iespējams veikt uzlādes, izmantojot citu EMSP izsniegtus autentifikācijas līdzekļus vai mobilās aplikācijas. Veicot uzlādi izmantojot citu EMSP izsniegtus autentifikācijas līdzekļus vai mobilās aplikācijas, Pakalpojuma tarifs var atšķirties no e-mobi tarifa, atbilstoši attiecīgā EMSP noteiktajam viesabonēšanas tarifam. Jautājumu gadījumā par norēķiniem un rezervēto summu atgriešanu Klientam jāsazinās ar attiecīgo EMSP.

  1. Atbalsts

7.1.      Informācija un tehniskais atbalsts Klientiem pieejams darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00 un sestdienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00 pa tālruni 22001859 vai 1859, vai uz e-pastu info@e-mobi.lv. Pārējā laikā informācija tiek tikai pieņemta un atbildes tiek sniegtas nākošajā darba dienā.

7.2.      Klients var saņemt informāciju un palīdzību par:

7.2.1.   Uzlādes staciju darbību un problēmām;

7.2.2.   kļūdu paziņojumiem;

7.2.3.   informāciju par tuvākās Uzlādes stacijas atrašanās vietu;

7.2.4.   aizmirstu, nozaudētu vai nefunkcionējošu Maksājumu metodi;

7.2.5.   citu ar Uzlādes staciju izmantošanu saistītu informāciju.

  1. Saziņa

8.1.      Klients piekrīt, ka juridiski saistoša informācija un paziņojumi viņam tiek nosūtīti uz elektroniskā pasta adresi, ko Klients norādījis līgumā vai mobilajā aplikācijā. Kontaktinformācijas izmaiņu gadījumā (piemēram, vārds, uzvārds, uzņēmuma rekvizīti, adrese, e-pasta adrese un bankas rekvizīti), nekavējoties jāinformē pa tālruni 67066515 vai uz e-pastu helpdesk@rekini.lv vai jāveic atbilstošas izmaiņas mobilajā aplikācijā.

8.2.      Ja Klients nav informējis par kontaktinformācijas maiņu, tad juridiski saistoši paziņojumi, kas nosūtīti uz pēdējo zināmo adresi, tiek uzskatīti par saņemtiem.

  1. Atbildība

9.1.      Pēc uzlādes uzsākšanas Klientam ir pienākums pārliecināties, ka ETL saņem elektrību un uzlādes process norit veiksmīgi. Ja uzlādes laikā elektrība netiek padota/pieņemta, uzlāde ir jāpārtrauc un jāpārliecinās vai ETL ir novietots režīmā, kas ļauj veikt tā uzlādi.

9.2.      CSDD un citi uzlādes staciju pārvaldītāji nenes atbildību, ja Klients lieto acīmredzami bojātas Uzlādes stacijas vai lieto tās  neatbilstoši šiem noteikumiem.

9.3.      Klients ir atbildīgs par izvēlēto uzlādes konektoru un transportlīdzekļa piemērotību izvēlētajai uzlādes iekārtai.

9.4.      CSDD un citi uzlādes staciju pārvaldītāji nav atbildīgi par traucējumiem vai Pakalpojuma kvalitātes pazemināšanos Uzlādes stacijās, ja to cēloņa novēršana nav CSDD vai citu uzlādes staciju pārvaldītāju varā, t.i. ja Uzlādes stacija nedarbojas vai darbojas neatbilstoši un to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kas atrodas ārpus CSDD vai citu Uzlādes staciju pārvaldītāju kontroles.

  1. Izmaiņas Lietošanas noteikumos

10.1.    Lietošanas noteikumu izmaiņas vai grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

10.2.    Par izmaiņām Lietošanas noteikumos Klienti tiek informēti 10 dienas iepriekš.

10.3.    Turpinot izmantot Pakalpojumu Klients piekrīt šo lietošanas noteikumu izmaiņām vai grozījumiem. Ja Klients nepiekrīt lietošanas noteikumu izmaiņām vai grozījumiem, tad Klientam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma izmantošanas par to informējot pa tālruni 22001859 vai 1859 vai uz e-pastu info@e-mobi.lv. Pēc šī paziņojuma saņemšanas vienas nedēļas laikā klienta profils Portālā vai mobilajā aplikācijā tiek slēgts.

10.4.    Portālā ir pieejama aktuālā noteikumu versija. Pēc pieprasījuma Klientam elektroniskā formā uz Portālā vai mobilajā aplikācijā reģistrēto e-pasta adresi var tikt nosūtītas iepriekšējās noteikumu versijas.

Versija 8.1

123